การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความสำคัญของประเทศ
ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน